Cara Tepat Menghitung Zakat Ternak Kambing

Posted on

Cara Tepat Menghitung Zakat Ternak Kambing

Zakat ternak kambing adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta tertentu, termasuk ternak kambing. Cara menghitung zakat ternak kambing adalah dengan mengalikan jumlah ekor kambing yang dimiliki dengan nisab zakat, yaitu 40 ekor untuk kambing biri-biri dan 120 ekor untuk kambing kacang.

Zakat ternak kambing memiliki banyak manfaat, antara lain membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, dan membantu fakir miskin. Selain itu, zakat ternak kambing juga merupakan perintah Allah SWT yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu.

Untuk menghitung zakat ternak kambing, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Pertama, hitung jumlah ekor kambing yang dimiliki. Kedua, kalikan jumlah ekor kambing dengan nisab zakat, yaitu 40 ekor untuk kambing biri-biri dan 120 ekor untuk kambing kacang. Ketiga, jika jumlah ekor kambing yang dimiliki sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1 ekor kambing untuk setiap 40 ekor kambing biri-biri atau 1 ekor kambing untuk setiap 120 ekor kambing kacang.

cara menghitung zakat ternak kambing

Zakat ternak kambing merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta tertentu, termasuk ternak kambing. Cara menghitung zakat ternak kambing adalah dengan mengalikan jumlah ekor kambing yang dimiliki dengan nisab zakat, yaitu 40 ekor untuk kambing biri-biri dan 120 ekor untuk kambing kacang.

 • Jumlah Ekor Kambing: Jumlah ekor kambing yang dimiliki menjadi dasar perhitungan zakat.
 • Nisab Zakat: Nisab zakat adalah batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati, yaitu 40 ekor untuk kambing biri-biri dan 120 ekor untuk kambing kacang.
 • Perhitungan Zakat: Zakat ternak kambing dihitung dengan mengalikan jumlah ekor kambing dengan nisab zakat.
 • Jenis Kambing: Jenis kambing yang dimiliki, apakah biri-biri atau kacang, akan mempengaruhi nisab zakat yang digunakan.
 • Waktu Menunaikan Zakat: Zakat ternak kambing harus ditunaikan setiap tahun pada saat hewan tersebut sudah mencapai umur tertentu.

Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat menghitung dan menunaikan zakat ternak kambing dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Zakat ternak kambing memiliki banyak manfaat, baik bagi yang menunaikan maupun yang menerima. Bagi yang menunaikan zakat, zakat ternak kambing dapat membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, dan membantu fakir miskin. Bagi yang menerima zakat, zakat ternak kambing dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Jumlah Ekor Kambing

Jumlah ekor kambing yang dimiliki merupakan komponen penting dalam cara menghitung zakat ternak kambing. Nisab zakat, yaitu batas minimal jumlah harta yang wajib dizakati, ditentukan berdasarkan jumlah ekor kambing. Untuk kambing biri-biri, nisab zakatnya adalah 40 ekor, sedangkan untuk kambing kacang adalah 120 ekor.

Jika jumlah ekor kambing yang dimiliki sudah mencapai atau melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Perhitungan zakat dilakukan dengan mengalikan jumlah ekor kambing dengan nisab zakat. Misalnya, jika seseorang memiliki 50 ekor kambing biri-biri, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing, karena 50 ekor dibagi 40 ekor nisab menghasilkan 1 ekor.

Memahami jumlah ekor kambing yang dimiliki sangat penting untuk menghitung zakat ternak kambing dengan benar. Dengan mengetahui jumlah ekor kambing yang dimiliki, umat Islam dapat menentukan apakah sudah mencapai nisab zakat dan berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan.

BACA JUGA  Panduan Lengkap: Cara Ternak Burung Puyuh untuk Pemula

Nisab Zakat

Nisab zakat merupakan komponen penting dalam cara menghitung zakat ternak kambing. Nisab zakat berfungsi sebagai dasar untuk menentukan apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak. Jika jumlah ternak kambing yang dimiliki sudah mencapai atau melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Sebaliknya, jika jumlah ternak kambing yang dimiliki masih di bawah nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

Penetapan nisab zakat untuk ternak kambing didasarkan pada syariat Islam. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak wajib mengeluarkan zakat pada kambing yang berjumlah kurang dari empat puluh ekor. Apabila jumlahnya mencapai empat puluh ekor, maka wajib dikeluarkan satu ekor kambing sebagai zakat.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa nisab zakat untuk kambing biri-biri adalah 40 ekor. Artinya, jika seseorang memiliki 40 ekor kambing biri-biri atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1 ekor kambing. Sementara itu, untuk kambing kacang, nisab zakatnya adalah 120 ekor. Artinya, jika seseorang memiliki 120 ekor kambing kacang atau lebih, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1 ekor kambing.

Dengan memahami nisab zakat, umat Islam dapat menghitung dan menunaikan zakat ternak kambing dengan benar sesuai dengan syariat Islam. Nisab zakat menjadi acuan penting untuk mengetahui kewajiban mengeluarkan zakat dan menentukan jumlah zakat yang wajib dikeluarkan.

Perhitungan Zakat

Perhitungan zakat ternak kambing merupakan aspek krusial dalam memahami cara menghitung zakat ternak kambing. Perhitungan zakat ternak kambing didasarkan pada rumus yang jelas, yaitu mengalikan jumlah ekor kambing dengan nisab zakat.

 • Komponen Perhitungan

  Perhitungan zakat ternak kambing melibatkan dua komponen utama: jumlah ekor kambing dan nisab zakat. Jumlah ekor kambing merujuk pada jumlah ternak kambing yang dimiliki oleh individu. Sementara itu, nisab zakat adalah batas minimal jumlah ternak kambing yang wajib dizakati, yaitu 40 ekor untuk kambing biri-biri dan 120 ekor untuk kambing kacang.

 • Proses Perhitungan

  Proses perhitungan zakat ternak kambing sangat sederhana. Individu cukup mengalikan jumlah ekor kambing yang dimiliki dengan nisab zakat yang sesuai. Hasil perkalian tersebut menunjukkan jumlah ekor kambing yang wajib dizakati.

 • Contoh Perhitungan

  Untuk lebih memahami proses perhitungan, berikut adalah sebuah contoh. Jika seseorang memiliki 50 ekor kambing biri-biri, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah 1 ekor kambing. Perhitungannya adalah 50 ekor (jumlah kambing) x 40 ekor (nisab zakat biri-biri) = 1 ekor kambing (zakat).

 • Implikasi Perhitungan

  Perhitungan zakat ternak kambing yang tepat memiliki implikasi penting. Perhitungan yang benar memastikan bahwa individu memenuhi kewajiban zakatnya sesuai syariat Islam. Selain itu, perhitungan yang tepat juga membantu mendistribusikan zakat secara adil kepada yang berhak menerima.

Dengan memahami perhitungan zakat ternak kambing, umat Islam dapat menunaikan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu. Perhitungan zakat yang benar berkontribusi pada pembersihan harta, penyucian jiwa, dan kesejahteraan masyarakat.

Jenis Kambing

Dalam konteks “cara menghitung zakat ternak kambing”, jenis kambing yang dimiliki merupakan faktor penting yang memengaruhi perhitungan zakat. Syariat Islam menetapkan nisab zakat yang berbeda untuk jenis kambing biri-biri dan kambing kacang.

 • Nisab Zakat Biri-biri

  Nisab zakat untuk kambing biri-biri adalah 40 ekor. Ini berarti bahwa jika seseorang memiliki 40 ekor kambing biri-biri atau lebih, maka wajib baginya untuk mengeluarkan zakat ternak kambing.

 • Nisab Zakat Kambing Kacang

  Nisab zakat untuk kambing kacang adalah 120 ekor. Artinya, seseorang yang memiliki 120 ekor kambing kacang atau lebih wajib mengeluarkan zakat ternak kambing.

BACA JUGA  Rahasia Sukses: Panduan Lengkap Beternak Ayam Kalkun

Dengan memahami perbedaan nisab zakat untuk jenis kambing yang berbeda, umat Islam dapat menghitung zakat ternak kambing dengan benar dan tepat waktu. Pembayaran zakat ternak kambing yang tepat berkontribusi pada pemenuhan kewajiban agama, pembersihan harta, dan penyucian jiwa.

Waktu Menunaikan Zakat

Waktu menunaikan zakat ternak kambing berkaitan erat dengan cara menghitung zakat ternak kambing. Pasalnya, waktu menunaikan zakat memengaruhi jumlah zakat yang harus dikeluarkan.

 • Hewan Telah Mencapai Umur Tertentu

  Zakat ternak kambing harus ditunaikan ketika hewan tersebut telah mencapai umur tertentu. Untuk kambing biri-biri, umur yang disyaratkan adalah satu tahun. Sedangkan untuk kambing kacang, umur yang disyaratkan adalah dua tahun. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menyatakan, “Tidak wajib mengeluarkan zakat pada kambing yang berumur kurang dari satu tahun, kecuali kambing kacang yang berumur dua tahun.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

 • Perhitungan Umur Hewan

  Dalam menghitung umur hewan, dihitung sejak hewan tersebut lahir hingga saat zakat ditunaikan. Misalnya, jika seseorang memiliki seekor kambing biri-biri yang lahir pada tanggal 1 Januari 2023, maka zakat untuk kambing tersebut baru wajib ditunaikan pada tanggal 1 Januari 2024, ketika kambing tersebut telah berumur satu tahun.

 • Waktu Penunaian Zakat

  Zakat ternak kambing harus ditunaikan setiap tahun pada saat hewan tersebut telah mencapai umur tertentu. Waktu penunaian zakat tidak ditentukan secara spesifik, namun disunnahkan untuk menunaikan zakat pada saat Idul Adha atau setelahnya. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang menyatakan, “Barang siapa yang memiliki hewan qurban dan dia membiarkannya sampai hari Arafah, maka hendaknya dia menyembelihnya.” (HR. Muslim)

Dengan memahami waktu menunaikan zakat ternak kambing, umat Islam dapat menghitung dan menunaikan zakat ternak kambing dengan benar dan tepat waktu. Pembayaran zakat ternak kambing yang tepat berkontribusi pada pemenuhan kewajiban agama, pembersihan harta, dan penyucian jiwa.

Tutorial Cara Menghitung Zakat Ternak Kambing

Zakat ternak kambing merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap muslim yang memiliki harta tertentu, termasuk ternak kambing. Berikut adalah tutorial cara menghitung zakat ternak kambing:

 • Langkah 1: Hitung Jumlah Ekor Kambing

  Hitung jumlah ekor kambing yang dimiliki, baik kambing biri-biri maupun kambing kacang.

 • Langkah 2: Tentukan Nisab Zakat

  Tentukan nisab zakat sesuai dengan jenis kambing yang dimiliki. Nisab zakat untuk kambing biri-biri adalah 40 ekor, sedangkan untuk kambing kacang adalah 120 ekor.

 • Langkah 3: Hitung Zakat

  Kalikan jumlah ekor kambing dengan nisab zakat sesuai jenis kambing. Hasilnya adalah jumlah ekor kambing yang wajib dizakati.

Contoh:

Seseorang memiliki 50 ekor kambing biri-biri. Maka, zakat yang wajib dikeluarkan adalah:

50 ekor (jumlah kambing) x 40 ekor (nisab zakat biri-biri) = 1 ekor kambing

Dengan demikian, orang tersebut wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing biri-biri.

Tanya Jawab tentang Cara Menghitung Zakat Ternak Kambing

Berikut adalah beberapa tanya jawab umum tentang cara menghitung zakat ternak kambing:

Pertanyaan 1: Apa itu nisab zakat ternak kambing?

Jawaban:
Nisab zakat ternak kambing adalah batas minimal jumlah kambing yang wajib dizakati. Nisab zakat untuk kambing biri-biri adalah 40 ekor, sedangkan untuk kambing kacang adalah 120 ekor.

Pertanyaan 2: Bagaimana cara menghitung zakat ternak kambing?

Jawaban:
Cara menghitung zakat ternak kambing adalah dengan mengalikan jumlah ekor kambing dengan nisab zakat sesuai jenis kambing. Hasilnya adalah jumlah ekor kambing yang wajib dizakati.

BACA JUGA  Cara Mudah dan Tepat Beternak Lobster Air Tawar

Pertanyaan 3: Apakah ada ketentuan umur kambing yang wajib dizakati?

Jawaban:
Ya, ada. Zakat ternak kambing wajib dikeluarkan ketika kambing telah mencapai umur tertentu, yaitu satu tahun untuk kambing biri-biri dan dua tahun untuk kambing kacang.

Pertanyaan 4: Kapan waktu menunaikan zakat ternak kambing?

Jawaban:
Zakat ternak kambing harus ditunaikan setiap tahun pada saat hewan tersebut telah mencapai umur tertentu. Waktu penunaian zakat tidak ditentukan secara spesifik, namun disunnahkan untuk menunaikan zakat pada saat Idul Adha atau setelahnya.

Pertanyaan 5: Apa manfaat menunaikan zakat ternak kambing?

Jawaban:
Menunaikan zakat ternak kambing memiliki banyak manfaat, antara lain membersihkan harta, menumbuhkan rasa syukur, dan membantu fakir miskin.

Pertanyaan 6: Bagaimana jika saya memiliki kurang dari nisab zakat ternak kambing?

Jawaban:
Jika Anda memiliki kurang dari nisab zakat ternak kambing, maka Anda tidak wajib mengeluarkan zakat. Zakat hanya wajib dikeluarkan jika jumlah ternak kambing telah mencapai atau melebihi nisab.

Dengan memahami tanya jawab ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang cara menghitung zakat ternak kambing. Pembayaran zakat ternak kambing yang tepat waktu dan sesuai ketentuan syariat Islam akan memberikan manfaat yang besar bagi diri sendiri dan masyarakat.

Semoga bermanfaat.

Tips Menghitung Zakat Ternak Kambing

Menghitung zakat ternak kambing tidaklah sulit, namun terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar perhitungannya tepat dan sesuai syariat Islam. Berikut adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda:

Tip 1: Pastikan Ternak Telah Mencapai Umur Tertentu

Zakat ternak kambing hanya wajib dikeluarkan apabila hewan tersebut telah mencapai umur tertentu. Untuk kambing biri-biri, umur yang disyaratkan adalah satu tahun, sedangkan untuk kambing kacang adalah dua tahun.

Tip 2: Hitung Jumlah Ekor Kambing yang Dimiliki

Hitunglah seluruh jumlah ekor kambing yang dimiliki, baik yang jantan maupun betina, yang sudah mencapai umur wajib zakat.

Tip 3: Tentukan Nisab Zakat Sesuai Jenis Kambing

Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenis kambingnya. Nisab zakat untuk kambing biri-biri adalah 40 ekor, sedangkan untuk kambing kacang adalah 120 ekor.

Tip 4: Kalikan Jumlah Ekor Kambing dengan Nisab Zakat

Setelah mengetahui jumlah ekor kambing dan nisab zakat yang sesuai, kalikan kedua angka tersebut untuk mendapatkan jumlah ekor kambing yang wajib dizakati.

Tip 5: Keluarkan Zakat Tepat Waktu

Zakat ternak kambing harus dikeluarkan setiap tahun pada saat hewan tersebut telah mencapai umur tertentu. Waktu penunaian zakat tidak ditentukan secara spesifik, namun disunnahkan untuk menunaikan zakat pada saat Idul Adha atau setelahnya.

Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat menghitung zakat ternak kambing dengan benar dan tepat waktu. Pembayaran zakat ternak kambing merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki harta tertentu, dan memiliki banyak manfaat, baik bagi yang menunaikan maupun yang menerima.

Semoga bermanfaat.

Kesimpulan

Cara menghitung zakat ternak kambing merupakan aspek penting dalam pelaksanaan ibadah zakat. Dengan memahami cara menghitung zakat ternak kambing yang benar, umat Islam dapat memenuhi kewajiban zakatnya secara tepat dan sesuai syariat Islam. Pembayaran zakat ternak kambing memiliki manfaat yang besar, baik bagi yang menunaikan maupun bagi yang menerima zakat.

Menunaikan zakat ternak kambing merupakan wujud kepedulian terhadap sesama dan bentuk pembersihan harta. Zakat ternak kambing berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan membantu fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan menunaikan zakat ternak kambing, umat Islam tidak hanya memenuhi kewajiban agamanya, tetapi juga turut serta dalam pembangunan masyarakat yang lebih baik.

Youtube Video:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *