Panduan Lengkap: Cara Menghitung Zakat Mal Hewan Ternak

Posted on

Panduan Lengkap: Cara Menghitung Zakat Mal Hewan Ternak

Zakat mal hewan ternak merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memiliki hewan ternak tertentu dalam jumlah dan waktu tertentu. Hewan ternak yang dikenai zakat antara lain sapi, kerbau, kambing, dan domba.

Cara menghitung zakat mal hewan ternak adalah sebagai berikut:
– Untuk sapi dan kerbau, dikeluarkan zakat sebesar 1 ekor untuk setiap 30 ekor.
– Untuk kambing dan domba, dikeluarkan zakat sebesar 1 ekor untuk setiap 40 ekor.

Zakat mal hewan ternak memiliki banyak manfaat, di antaranya:
– Membersihkan harta dari hak orang lain.
– Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
– Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

cara menghitung zakat mal hewan ternak

Zakat mal hewan ternak merupakan salah satu kewajiban bagi umat Islam yang memiliki hewan ternak tertentu dalam jumlah dan waktu tertentu. Berikut adalah 5 aspek penting terkait cara menghitung zakat mal hewan ternak:

 • Jenis hewan ternak: Hewan ternak yang dikenai zakat adalah sapi, kerbau, kambing, dan domba.
 • Nisab: Jumlah minimal hewan ternak yang wajib dizakati, yaitu 30 ekor untuk sapi dan kerbau, serta 40 ekor untuk kambing dan domba.
 • Waktu: Zakat mal hewan ternak dikeluarkan setiap tahun sekali, pada saat hewan ternak sedang gemuk-gemuknya.
 • Kadarkadar zakat: Besarnya zakat yang dikeluarkan adalah 1 ekor untuk setiap 30 ekor sapi atau kerbau, dan 1 ekor untuk setiap 40 ekor kambing atau domba.
 • Penyaluran: Zakat mal hewan ternak disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan amil zakat.

Kelima aspek tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam menghitung zakat mal hewan ternak. Dengan memahami aspek-aspek tersebut, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu.

Jenis hewan ternak

Jenis hewan ternak merupakan komponen penting dalam cara menghitung zakat mal hewan ternak. Sebab, zakat hanya wajib dikeluarkan untuk hewan ternak tertentu, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba. Hewan ternak lainnya tidak termasuk dalam kategori hewan ternak yang dikenai zakat.

Penetapan jenis hewan ternak yang dikenai zakat ini didasarkan pada beberapa faktor, di antaranya adalah:

 • Hewan ternak tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi.
 • Hewan ternak tersebut mudah dipelihara dan diternakkan.
 • Hewan ternak tersebut merupakan sumber makanan pokok bagi masyarakat.

Dengan memahami jenis hewan ternak yang dikenai zakat, umat Islam dapat menghitung kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat.

Contohnya, jika seseorang memiliki 50 ekor sapi, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor sapi. Hal ini karena nisab zakat untuk sapi adalah 30 ekor, dan setiap 30 ekor sapi dikenai zakat 1 ekor.

Dengan demikian, pemahaman tentang jenis hewan ternak yang dikenai zakat sangat penting dalam cara menghitung zakat mal hewan ternak. Hal ini memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

BACA JUGA  Panduan Lengkap Cara Beternak Sapi yang Baik dan Benar

Nisab

Nisab merupakan komponen krusial dalam cara menghitung zakat mal hewan ternak. Nisab adalah batas minimal jumlah hewan ternak yang wajib dizakati. Jika jumlah hewan ternak belum mencapai nisab, maka tidak wajib dikeluarkan zakat. Sebaliknya, jika jumlah hewan ternak sudah mencapai atau melebihi nisab, maka wajib dikeluarkan zakat.

Penetapan nisab ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikeluarkan dari harta yang sudah berkembang dan produktif. Dengan demikian, zakat dapat menjadi instrumen pemerataan kekayaan dan kesejahteraan sosial.

Contohnya, jika seseorang memiliki 29 ekor sapi, maka ia belum wajib mengeluarkan zakat. Hal ini karena jumlah sapi tersebut belum mencapai nisab, yaitu 30 ekor. Namun, jika jumlah sapi tersebut bertambah menjadi 30 ekor atau lebih, maka ia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 1 ekor sapi.

Dengan memahami nisab sebagai komponen cara menghitung zakat mal hewan ternak, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu. Nisab menjadi acuan penting untuk menentukan apakah seseorang wajib mengeluarkan zakat atau tidak.

Waktu

Waktu merupakan salah satu komponen penting dalam cara menghitung zakat mal hewan ternak. Zakat mal hewan ternak dikeluarkan setiap tahun sekali, pada saat hewan ternak sedang gemuk-gemuknya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa zakat dikeluarkan dari harta yang sedang berkembang dan produktif.

 • Waktu yang tepat: Waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat mal hewan ternak adalah pada saat hewan ternak sedang gemuk-gemuknya. Hal ini dikarenakan pada saat itu hewan ternak memiliki nilai ekonomi yang tinggi, sehingga zakat yang dikeluarkan juga akan lebih bermanfaat.
 • Penentuan waktu: Penentuan waktu mengeluarkan zakat mal hewan ternak diserahkan kepada masing-masing pemilik hewan ternak. Namun, umumnya zakat dikeluarkan pada saat Idul Adha atau pada saat musim haji.
 • Konsistensi waktu: Pengeluaran zakat mal hewan ternak harus dilakukan secara konsisten setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk menghindari penumpukan kewajiban zakat yang dapat memberatkan pemilik hewan ternak.
 • Perhitungan waktu: Perhitungan waktu untuk mengeluarkan zakat mal hewan ternak dimulai sejak hewan ternak mencapai nisab. Jika hewan ternak belum mencapai nisab, maka zakat tidak wajib dikeluarkan.

Dengan memahami waktu sebagai komponen cara menghitung zakat mal hewan ternak, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu. Waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat akan memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan bermanfaat bagi penerima zakat dan memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Kadarkadar zakat

Kadarkadar zakat merupakan komponen penting dalam cara menghitung zakat mal hewan ternak. Kadarkadar zakat ini menentukan besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh pemilik hewan ternak.

 • Perhitungan kadar zakat: Kadarkadar zakat untuk sapi dan kerbau adalah 1 ekor untuk setiap 30 ekor. Sementara itu, kadar zakat untuk kambing dan domba adalah 1 ekor untuk setiap 40 ekor.
 • Dasar penetapan kadar zakat: Penetapan kadar zakat ini didasarkan pada pertimbangan nilai ekonomi dan produktivitas hewan ternak. Sapi dan kerbau memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dan lebih produktif dibandingkan dengan kambing dan domba, sehingga kadar zakatnya pun lebih besar.
 • Implikasi dalam perhitungan zakat: Kadarkadar zakat ini memiliki implikasi langsung dalam perhitungan zakat mal hewan ternak. Pemilik hewan ternak harus menghitung jumlah hewan ternak yang dimiliki dan kemudian mengalikannya dengan kadar zakat yang berlaku.
BACA JUGA  Panduan Lengkap Beternak Ayam Kampung bagi Pemula

Dengan memahami kadar zakat sebagai komponen cara menghitung zakat mal hewan ternak, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu. Kadarkadar zakat ini memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Penyaluran

Penyaluran zakat mal hewan ternak memiliki hubungan yang erat dengan cara menghitung zakat mal hewan ternak. Hal ini karena penyaluran zakat merupakan tujuan akhir dari penghitungan zakat.

 • Kelompok Penerima Zakat: Penyaluran zakat mal hewan ternak hanya boleh dilakukan kepada kelompok penerima zakat yang telah ditentukan, yaitu fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan amil zakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
 • Jumlah Zakat yang Disalurkan: Jumlah zakat yang disalurkan harus sesuai dengan kadar zakat yang telah dihitung sebelumnya. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa penerima zakat mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan syariat.
 • Waktu Penyaluran Zakat: Penyaluran zakat mal hewan ternak sebaiknya dilakukan segera setelah zakat dihitung dan dikumpulkan. Hal ini untuk menghindari penundaan dan memastikan bahwa penerima zakat dapat segera memanfaatkan zakat yang diterimanya.
 • Transparansi Penyaluran Zakat: Penyaluran zakat mal hewan ternak harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa zakat disalurkan kepada pihak yang berhak.

Dengan memahami hubungan antara penyaluran zakat mal hewan ternak dan cara menghitung zakat mal hewan ternak, umat Islam dapat menjalankan kewajiban zakatnya dengan benar dan tepat waktu. Penyaluran zakat yang sesuai dengan ketentuan syariat akan memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan bermanfaat bagi penerima zakat dan memenuhi tujuannya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

Tutorial Cara Menghitung Zakat Mal Hewan Ternak

Zakat mal hewan ternak merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki hewan ternak tertentu dalam jumlah dan waktu tertentu. Berikut adalah tutorial langkah demi langkah untuk menghitung zakat mal hewan ternak:

 1. Tentukan Jenis Hewan Ternak

  Hewan ternak yang dikenai zakat adalah sapi, kerbau, kambing, dan domba.

 2. Periksa Nisab

  Pastikan jumlah hewan ternak telah mencapai nisab, yaitu 30 ekor untuk sapi dan kerbau, serta 40 ekor untuk kambing dan domba.

 3. Hitung Kadar Zakat

  Kadar zakat untuk sapi dan kerbau adalah 1 ekor untuk setiap 30 ekor, sedangkan untuk kambing dan domba adalah 1 ekor untuk setiap 40 ekor.

 4. Tentukan Waktu Pengeluaran Zakat

  Zakat mal hewan ternak dikeluarkan setiap tahun sekali, pada saat hewan ternak sedang gemuk-gemuknya.

 5. Salurkan Zakat

  Zakat mal hewan ternak disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan amil zakat.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, umat Islam dapat menghitung dan mengeluarkan zakat mal hewan ternak dengan benar dan tepat waktu.

Tanya Jawab Umum tentang Cara Menghitung Zakat Mal Hewan Ternak

Berikut adalah Tanya Jawab Umum seputar cara menghitung zakat mal hewan ternak:

Pertanyaan 1: Hewan ternak apa saja yang dikenai zakat?

BACA JUGA  Cara Lengkap Beternak Kacer untuk Pemula

Jawaban: Hewan ternak yang dikenai zakat adalah sapi, kerbau, kambing, dan domba.

Pertanyaan 2: Berapa nisab zakat untuk setiap jenis hewan ternak?

Jawaban: Nisab zakat untuk sapi dan kerbau adalah 30 ekor, sedangkan untuk kambing dan domba adalah 40 ekor.

Pertanyaan 3: Bagaimana cara menghitung kadar zakat mal hewan ternak?

Jawaban: Kadar zakat untuk sapi dan kerbau adalah 1 ekor untuk setiap 30 ekor, sedangkan untuk kambing dan domba adalah 1 ekor untuk setiap 40 ekor.

Pertanyaan 4: Kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat mal hewan ternak?

Jawaban: Zakat mal hewan ternak dikeluarkan setiap tahun sekali, pada saat hewan ternak sedang gemuk-gemuknya.

Pertanyaan 5: Kepada siapa zakat mal hewan ternak disalurkan?

Jawaban: Zakat mal hewan ternak disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan amil zakat.

Pertanyaan 6: Bagaimana jika jumlah hewan ternak yang dimiliki tidak mencapai nisab?

Jawaban: Jika jumlah hewan ternak yang dimiliki tidak mencapai nisab, maka tidak wajib mengeluarkan zakat.

Dengan memahami tanya jawab umum ini, kita dapat menghitung dan mengeluarkan zakat mal hewan ternak dengan benar dan tepat waktu.

Silakan merujuk pada artikel utama untuk informasi yang lebih lengkap dan mendalam tentang cara menghitung zakat mal hewan ternak.

Tips Menghitung Zakat Mal Hewan Ternak

Berikut adalah beberapa tips untuk membantu Anda menghitung zakat mal hewan ternak dengan benar dan tepat waktu:

Tip 1: Kenali Jenis Hewan Ternak yang Kena Zakat

Pastikan bahwa hewan ternak yang Anda miliki termasuk dalam jenis hewan ternak yang dikenai zakat, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan domba.

Tip 2: Periksa Nisab

Pastikan bahwa jumlah hewan ternak yang Anda miliki telah mencapai nisab, yaitu 30 ekor untuk sapi dan kerbau, serta 40 ekor untuk kambing dan domba.

Tip 3: Hitung Kadar Zakat

Kadar zakat untuk sapi dan kerbau adalah 1 ekor untuk setiap 30 ekor, sedangkan untuk kambing dan domba adalah 1 ekor untuk setiap 40 ekor.

Tip 4: Tentukan Waktu Pengeluaran Zakat

Zakat mal hewan ternak dikeluarkan setiap tahun sekali, pada saat hewan ternak sedang gemuk-gemuknya.

Tip 5: Salurkan Zakat

Zakat mal hewan ternak disalurkan kepada fakir miskin, anak yatim, ibnu sabil, dan amil zakat.

Dengan mengikuti tips ini, Anda dapat menghitung dan mengeluarkan zakat mal hewan ternak dengan benar dan tepat waktu.

Kesimpulannya, menghitung zakat mal hewan ternak tidaklah rumit. Dengan memahami jenis hewan ternak yang kena zakat, nisab, kadar zakat, waktu pengeluaran zakat, dan penyaluran zakat, kita dapat menjalankan kewajiban zakat kita dengan baik.

Kesimpulan tentang Cara Menghitung Zakat Mal Hewan Ternak

Zakat mal hewan ternak merupakan kewajiban bagi umat Islam yang memiliki hewan ternak tertentu dalam jumlah dan waktu tertentu. Cara menghitung zakat mal hewan ternak meliputi penentuan jenis hewan ternak, nisab, kadar zakat, waktu pengeluaran zakat, dan penyaluran zakat. Memahami cara menghitung zakat mal hewan ternak dengan benar sangat penting untuk memenuhi kewajiban zakat dan menunaikannya dengan tepat waktu.

Dengan menjalankan kewajiban zakat mal hewan ternak, kita tidak hanya membersihkan harta dari hak orang lain, tetapi juga berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Zakat mal hewan ternak merupakan salah satu bentuk ibadah yang memiliki manfaat besar bagi diri sendiri dan orang lain.

Youtube Video:


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *